Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 10 stycznia, do wyczerpania funduszy, będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych (dla 25 osób bezrobotnych) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pracodawca/przedsiębiorca może uzyskać refundację w ramach prac interwencyjnych na podstawie Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:

  • okres obowiązkowego zatrudniania osoby bezrobotnej: co najmniej 9 miesięcy,
  • okres refundacji: do 6 miesięcy,
  • wysokość miesięcznej refundacji: określona w umowie zawartej z pracodawcą/przedsiębiorcą do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne liczone od tej kwoty,
  • zatrudnienie mogą uzyskać jedynie osoby bezrobotne, zgodnie z warunkami realizowanego projektu w ramach RPO WM.


Projekt skierowany jest do pracodawców/przedsiębiorców, którzy zorganizują miejsce pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie należących do co najmniej jednej z poniższych grup docelowych:
- osoby w wieku 30 lat i więcej z niepełnosprawnościami
- osoby w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tj. osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym)
- osoby w wieku 30 lat i więcej długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy)
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- kobiety w wieku 30 lat i więcej

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 737 62 27( informacja) lub 22 737 62 14 (pokój 11)

Wnioski do pobrania na stronie PUP: kliknij tutaj