Finansowanie faktur, czyli jak zamienić faktury na gotówkę

Jesteś przedsiębiorcą i wystawiasz swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności? Być może zdarza Ci się, że są one spłacane z opóźnieniem, co generuje dla Ciebie niedogodności w postaci zatorów płatniczych. Jeśli zastanawiasz się, jak trwale rozwiązać ten problem, rozważ usługę faktoringu dla firm, która pozwoli Ci ograniczyć ryzyko związane z nierzetelnym kontrahentem do absolutnego minimum. Czym właściwie jest faktoring, jakie korzyści może Ci przynieść i jakie koszty są z nim związane?

Faktoring dla firm - zapomnij o opóźnieniach w płatności

Faktura z odroczonym terminem płatności jest dziś standardem w wielu sektorach, w tym w spedycji, usługach budowlanych, a także - częściowo - w handlu. Przedsiębiorca, który chce obsługiwać duże firmy i korporacje lub stać się podwykonawcą intratnych zleceń, musi zaakceptować tę formę rozliczania się między stronami. Niestety, faktury z odroczonym terminem płatności nie są pozbawione ryzyka. Może się bowiem zdarzyć, że kontrahent spóźnia się z płatnością, generując tym samym problemy z płynnością finansową u przedsiębiorcy, który dawno zrealizował usługę i poniósł związane z nią koszty. Istnieje kilka sposobów radzenia sobie z zatorami płatniczymi, jednym z lepszych i bezpieczniejszych jest faktoring dla firm, czyli finansowanie faktur zapewniające przedsiębiorcy natychmiastową gotówkę w miejsce przeterminowanej wierzytelności.

Faktoring wierzytelnościowy opiera się o dość prosty model współpracy. Występują w nim 3 rodzaje podmiotów:

  • faktorant - czyli przedsiębiorca, który wykonuje usługę lub dokonuje sprzedaży na rzecz kontrahenta i dokumentuje ją przy pomocy faktury z odroczonym terminem płatności
  • faktor - instytucja faktoringowa, którą najczęściej jest bank lub inny podmiot udzielający finansowania, skupujący od faktoranta nieprzeterminowane wierzytelności
  • kontrahent (inaczej: dłużnik faktoringowy) - nabywca towarów lub usług faktoranta. Nie jest stroną umowy faktoringowej.

Współpraca faktoringowa wygląda zatem tak, że w momencie złożenia zamówienia przez kontrahenta faktorant (mający podpisaną umowę z faktorem) wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności, na której podany jest rachunek konta należący do instytucji faktoringowej. Następnie przesyła fakturę do faktora, a ten wpłaca na konto przedsiębiorcy ustaloną kwotę zaliczki - najczęściej wartość netto lub brutto faktury pomniejszoną o prowizję. Wartość zaliczki przeciętnie wynosi od 80% do 100% w zależności od rodzaju faktoringu. W momencie, gdy kontrahent ureguluje zobowiązanie, faktor dokonuje na rzecz faktoranta zapłaty reszty należnej kwoty.

Dzięki takiemu modelowi finansowania faktur przedsiębiorca pozbywa się ryzyka związanego z długim oczekiwaniem na płatność za swoje towary lub usługi. Może przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, w tym wypłaty dla pracowników, składki ZUS i podatki, zakup towarów lub usług.

Jakie są największe zalety faktoringu?

Decydując się na faktoring, przedsiębiorca zyskuje znacznie większą swobodę dysponowania swoimi środkami obrotowymi, co umożliwia mu szersze perspektywy rozwoju. Finansowanie faktur za pomocą usługi faktoringowej jest bezpieczne - tego rodzaju możliwość udostępniają najbardziej znane instytucje finansowe (banki), jak i wyspecjalizowane podmioty, dla których wykup nieprzeterminowanych wierzytelności jest główną gałęzią działalności.

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu podnosi swoją konkurencyjność na rynku - jest w stanie realizować większe zamówienia dla nabywców instytucjonalnych o odroczonym terminie płatności. Może też wydłużyć termin spłaty faktur dla kontrahentów, dla których jest to warunkiem nawiązania współpracy. Dzięki faktoringowi nawet mikroprzedsiębiorca jest więc w stanie skutecznie konkurować z dużo potężniejszymi podmiotami dysponującymi większym budżetem.

Niezapłacona faktura to dla firmy podwójny problem - nie ma ona środków za wykonaną usługę lub dostarczony towar i jednocześnie musi się rozliczyć z fiskusem, tak jakby te środki otrzymała. Dla małej firmy, np. podwykonawcy w sektorze budowlanym, może to być czynnik wpływający na utratę płynności finansowej i tym samym zaufania dostawców. Żaden przedsiębiorca nie chce znaleźć się w tej sytuacji - a faktoring skutecznie temu zapobiega. Ryzyko związane z nieterminowymi płatnościami, a także czynności zmierzające do ich wyegzekwowania przechodzą na faktora (dotyczy faktoringu pełnego bez regresu).

Jakie są koszty faktoringu?

Kosztem faktoringu dla przedsiębiorcy jest prowizja faktora. Wynosi ona przeciętnie od 0,2% do 3% wartości wykupionych wierzytelności i jest naliczana w skali miesiąca - łączne koszty faktoringu są zależne przede wszystkim od instytucji, w której usługa została wykupiona. Wiele też zależy od samego typu faktoringu i stopnia ochrony, którą on zapewnia. Najdroższy jest tzw. faktoring pełny bez regresu, w którym faktorant nie ponosi odpowiedzialności finansowej w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiązałby się ze swojego zobowiązania. Natomiast w przypadku faktoringu niepełnego, który jest tańszy, faktor wykupuje wierzytelności od przedsiębiorcy, ale nie ponosi odpowiedzialności za nieuiszczenie zapłaty przez kontrahenta. Wówczas obowiązek opłacenia należności wobec faktora ciąży na faktorancie. Należy jednak podkreślić, że faktor udziela przedsiębiorcy wsparcia w zakresie odzyskania należności od kontrahenta, co może znacząco uprościć całą procedurę.