Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

XVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 13.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023",
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 roku,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2019 - 2022",
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Chyliczkowskiej 20 C w Piasecznie,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia treści statutu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piasecznie,
17. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński,
18. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
19. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie,
20. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie,
21. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie,
22. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii,
23. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii,
24. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii,
25. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii,
26. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,
27. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,
28. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,
29. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie,
30. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie,
31. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie,
32. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 2 im. Emilii Plater w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie,
33. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie,
34. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie,
35. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie,
36. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie,
37. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
38. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XIII a XVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
39. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
40. oświadczenia Radnych,
41. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
42. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>