Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) Starosta Piaseczyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do
Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej „Powiatową Radą” jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty.
Do zakresu działania Powiatowej Rady należy, w szczególności:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. ocena realizacji programów;
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gmina), działające na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w Sali Obsługi Mieszkańca, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Starosta Piaseczyński powoła w formie pisemnej w terminie do 30 dni, od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Informacja o kandydatach powołanych przez Starostę Piaseczyńskiego na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14.