Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 10 stycznia, do wyczerpania funduszy, przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu (zaplanowano 26 miejsc) dla osób bezrobotnych, w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW:

- osoby w wieku 30 lat i więcej z niepełnosprawnościami,
- osoby w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tj. osoby z wykształceniem na poziomie
ponadgimnazjalnym),
- osoby w wieku 30 lat i więcej długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwanie przez okres
ponad 12 miesięcy),
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety w wieku 30 lat i więcej.

Wnioskodawcy składający wnioski, którzy są przedsiębiorcami i działają na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będą zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego/ych na podstawie umowy o pracę po odbyciu stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy, na co najmniej ½ etatu.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 737 62 24

Uwaga: wniosek nie może zawierać niewypełnionych pól, a w przypadku wydruku komputerowego każda strona musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu. Osoby, które skorzystały w 2019 r. z formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)"
nie mogą przystąpić do projektu w 2020 r.

Wnioski do pobrania na stronie PUP: kliknij tutaj