Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piaseczno

XIII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 24 października 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 14.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. Edukacja w Powiecie Piaseczyńskim - prezentacja osiągnięć szkół powiatowych,
4. przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego w roku szkolnym 2018/2019,
5. przyjęcie projektu protokołu z IX sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
6. przyjęcie projektu protokołu z X sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
7. przyjęcie projektu protokołu z XI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
8. przyjęcie projektu protokołu z XII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
9. przedstawienie informacji na temat wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2019 roku,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. C. Plater-Zyberkówny w Piasecznie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonych we wsi Kąty, gm. Góra Kalwaria,
16. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości stanowiącej poszerzenie drogi powiatowej, położonej w obr. Czarnów, gm. Konstancin-Jeziorna,
17. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
18. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między X a XIII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego (sprawozdanie zostanie przedstawione na sesji),
19. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
20. oświadczenia Radnych,
21. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
22. zamknięcie sesji.
Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>