Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/ki na stanowisko pracownika obsługi gospodarczej w pełnym wymiarze czasu pracy do komisariatu Policji w Górze Kalwarii.

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Górze Kalwarii;

 • utrzymanie w czystości urządzeń biurowych;

 • mycie ciągów komunikacyjnych;

 • utrzymanie czystości w sanitariatach;

 • mycie okien w zależności od potrzeb;

 • dbanie o rozmieszczenie pojemników na śmieci na terenie obiektu, wymiana worków
  w koszach i wynoszenie ich do pojemnika zbiorczego umieszczonego na zewnątrz budynku;

 • dbanie o powierzone mienie i prawidłowe jego eksploatowanie;

 • dbanie o rośliny ustawione w pomieszczeniach komisariatu;

 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek, uszkodzeń zauważonych w sprzątanych pomieszczeniach;

 • zapewnienie porządku na terenie posesji komisariatu, utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych przed budynkiem obiektu, grabienie liści, zimą odśnieżanie terenu;

 • przestrzeganie ustalonych zasad organizacji i dyscypliny pracy na terenie komisariatu.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 • odpowiedzialność;

 • rzetelność;

 • sumienność;

 • dyskrecja

 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie zawodowe;

 • praca na podobnym stanowisku;

 • komunikatywność

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji;

- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2018 r poz. 412 ze zm.).

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 12.07.2019 roku na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie otrzymanie zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w ciągu dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia, równoznaczne jest z negatywnym rozpatrzeniem oferty. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres, nr telefonu. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Wymagane dokumenty należy podpisać własnoręcznie. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (22) 60-45-288

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy.