X sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego rozpocznie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.
Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z VII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z VIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
7. rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok (raport do wglądu na Stanowisku ds. obsługi Rady i Zarządu Powiatu),
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
b) uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego wotum zaufania,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego za 2018 rok,
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu,
b) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych,
12. przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny,
14. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
15. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między VII a X sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.
Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>